ارتقاي نمايش تصاوير و جدولها و مطالب در بخش نمايش پيامهاي نسخه اندرويد رايامدرسه